RACHUNEK SUMIENIA - BĄDŹ PRZYJACIELEM.

PRZYJACIELE DUSZ CZYŚĆCOWYCH
Przyjaciele Dusz CZyśćcowych www.PDCZ.pl
Idź do spisu treści

Menu główne:

RACHUNEK SUMIENIA

 
 

DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI
"Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił." (Pwt 6,5 BT)

"Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!"
(Kpł 19:18 BT; por. 3Moż. 19,18 BW)

"On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy."

(Mt 22,37-40 BT; por. Mr 12,29-31; )

 
 
 

 

 
 
 

PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ


„Chrześcijanin, który po grzechu pod wpływem Ducha Świętego przystępuje do sakramentu pokuty, powinien przede wszystkim całym sercem nawrócić się do Boga. To wewnętrzne nawrócenie serca, zawierające żal za grzechy i postanowienie nowego życia, wyraża się przez wyznanie grzechów wobec Kościoła, przez należyte zadośćuczynienie i poprawę życia"
(Obrzędy pokuty, § 6).


Przed rozpoczęciem rachunku powinienem poprosić Boga o światło Ducha Świętego i prowadzenie. Przy rachunku sumienia moim pierwszym obowiązkiem jest zastanowienie się, czy popełniłem jakiś grzech ciężki.

Rachunek sumienia

 • Kiedy ostatni raz przystępowałem do sakramentu pokuty?

 • Czy moja spowiedź i żal były szczere?

 • Czy nie zapomniałem o jakimś grzechu ciężkim lub zataiłem go?

 • Czy odprawiłem naznaczoną pokutę?

 • Czy przyjmowałem komunię świętą wiedząc, że mam na sumieniu grzech ciężki?

 • Czy spełniłem obowiązek wielkanocny, tzn. przyjąłem komunię w okresie wielkanocnym ?

(od I Niedzieli Wielkiego Postu do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego).

I przykazanie
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

 • Wiara: Jaka jest moja wiara?

 • Co robiłem, aby lepiej Boga poznać i pogłębić wiarę, jakie są moje zaniedbania w tej dziedzinie?

 • Czy unikałem złej lektury?

 • Czy inni nie uważają mojej postawy za odstępstwo?

 • Czy starałem się wyjaśnić sobie wątpliwości w dziedzinie wiary (np. przez pytanie osób kompetentnych, lekturę)?

 • Nadzieja: Jak wygląda moja ufność?

 • Czy coś nie przywiązuje mnie tak dalece, że przestaję myśleć o zbawieniu (np. posiadanie, przyjemności, praca, troski)?

 • Jak odnoszę się do przyjemności i radości, czy dziękuję Bogu?

 • Jak zachowuję się w niepowodzeniach, jaki jest mój stosunek do cierpienia?

 • Co myślę o moim spotkaniu z Panem Bogiem w chwili mej śmierci?

 • Miłość: Jak przejawiam zainteresowanie życiem Kościoła?

 • Czy biorę na siebie odpowiedzialność za jego świętość?

 • Czy moje życie może być przykładem życia ucznia Pana Jezusa?

 • Co mi sumienie wyrzuca, jeśli chodzi o moją postawę katolicką?

 • Jaki jest mój stosunek do przykazań, sakramentów, obowiązków religijnych?

 • Jak uczestniczę w rekolekcjach?

 • Czy pamiętam o potrzebach materialnych Kościoła?

 • Jak okazuję swą troskę o Kościół?


II przykazanie
Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno

 • Jak i w jakich okolicznościach wymawiałem imiona święte?

 • Kiedy i jak się modlę?

 • Czy staram się modlić coraz lepiej?

 • Czy znajduję czas na refleksję, aby zawsze dostrzec sens życia w świetle Bożej prawdy?


III przykazanie
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

 • Jak święcę dzień Pański - niedzielę?

 • Czy i jak uczestniczę we Mszy świętej?

 • Co mogę uczynić, by coraz lepiej uczestniczyć w ofierze Mszy Św.?

 • Czy wykonywałem bez koniecznej potrzeby ciężkie prace w niedziele i święta?

 • Co robię w niedzielę dla zdrowia lub wypoczynku, dla rodziny?

 • Jak spędzam czas wolny? Jakie są moje zaniedbania w tej dziedzinie?

 • Jak wygląda moja modlitwa w dniu Pańskim?

 • Czy staram się, by wszyscy, którymi się opiekuję, wychowuję, wzięli udział we Mszy Św.?

 • Czy staram się pomóc tym, którzy mają trudności w uczestniczeniu we Mszy św. przez np. podjęcie opieki nad dziećmi czy chorym?

 • Jak przyczyniam się do wytworzenia w domu właściwej atmosfery dnia świętego (spokoju, odpoczynku, modlitwy)?

 • Czy w tym dniu staram się znaleźć czas na osobiste dokształcenie religijne?


IV przykazanie
Czcij ojca swego i matkę swoją

 • Jaki jestem w domu dla rodziców, dla domowników?

 • Czy spełniam słuszne polecenia przełożonych, dostrzegając w nich wolę Bożą?

 • Czy pamiętam, że zawsze trzeba więcej słuchać Boga niż ludzi?


V przykazanie
Nie zabijaj

 • Jak się odnosiłem do życia ludzkiego?

 • Do życia nie narodzonych dzieci?

 • Czy nie jestem winien grzechu ciężkiego przerwania życia dziecka nie narodzonego przez doradzanie, współudział?

 • Jak się troszczę o zdrowie swoje i innych (ubiór, konieczny odpoczynek, sen).

 • Czynie szkodzę na zdrowiu sobie i innym (bójki, picie, palenie, zażywanie narkotyków, namawianie do tego)?

 • Czy przestrzegałem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy?

 • Jak przestrzegałem przepisów o ruchu drogowym?

 • Czy nie prowadziłem pojazdu po wypiciu alkoholu? Ile razy?

 • Co robiłem, by inni mogli spokojnie pracować i odpoczywać?

 • Czy starałem się godzić pokłóconych?

 • Czy chętnie udzielam pomocy (np. w drodze)?


VI i IX przykazanie
Nie cudzołóż; Nie pożądaj żony bliźniego swego

 • Czy zawsze myślałem i mówiłem zgodnie z myślą Bożą i Bożymi zamiarami o ludzkiej miłości, o życiu płciowym, o poczęciu i urodzeniu dziecka, o ojcostwie i macierzyństwie?

 • Czy zawsze odnosiłem sprawy płci do małżeństwa i umiałem dostrzec ich piękno i wartość?

 • Czy byłem czysty w myślach, pragnieniach, w mowie i uczynkach?

 • Czy nie wykorzystałem czyjegoś uczucia?

 • Jak zachowywałem się na wczasach, na wycieczkach, urlopach, podczas kuracji? Czy unikałem okazji do złego (strój, filmy, rozmowy, towarzystwo)?


VII i X przykazanie
Nie kradnij; Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego

 • Czy szanuję cudze rzeczy? Własność wspólną domu, urządzenia w miejscu pracy i miejscach publicznych?

 • Czy pamiętam, że własność narodu (państwa) nie jest moją własnością osobistą i że przywłaszczenie jej jest grzechem?

 • Czy wziąłem lub pożyczyłem coś od kogoś i nie oddałem?

 • Jakie cudze rzeczy posiadam - kiedy je zwrócę, nawet bez wiedzy właściciela?

 • Czy we wszystkim byłem uczciwy?

 • Czy nie wyrządziłem komuś szkody?

 • Czy oszczędzam - ile?

 • Jak gospodaruję pieniędzmi, czy nie mam nieuzasadnionych długów?

 • Czy pamiętam, że Bóg daje nam rzeczy, byśmy się nimi dzielili z potrzebującymi (nawet telewizor i pojazd). Czy nie posiadałem czegoś ze szkodą dla innych?


VIII przykazanie
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

 • Jak używałem daru mowy?

 • Czy zawsze mówiłem prawdę?

 • Czy unikałem przesady, jednostronności, uogólnień, nieścisłości, blagi?

 • Czy unikałem gadulstwa?

 • Co mówiłem o innych (obmowa, plotki, oszczerstwo)?

 • jak dotrzymuję obietnic?

 • Czy ktoś nie ma żalu do mnie za moje słowa?

 • Czy dotrzymywałem tajemnic osobistych i służbowych?


Żal za grzechy i postanowienie poprawy

Ojcze miłosierdzia, czym odpłaciłem Tobie za Twoją miłość? Grzechami, zaniedbaniem, niewdzięcznością. Obym nigdy nie zgrzeszył! Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, mojego Stworzyciela i Odkupiciela. Żałuję, że znieważyłem Ciebie, Dobro najwyższe i najgodniejsze miłości. Żałuję, że zmarnowałem zasługi męki mojego Zbawiciela i zdeptałem Krew za mnie przelaną. Żałuję, że obraziłem sprawiedliwość Twoją, Panie, i zasłużyłem na słuszną karę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie! Nie jestem godzien zwać się dzieckiem Twoim. Brzydzę się wszystkimi grzechami i odwracam się od nich. Mocno postanawiam przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów i okazji do nich.

 
 
 

Modlitewnik czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
Opracował ks. Zbigniew Zagórski SCJ
, Wydawnictwo ARDO, Wydawnictwo Księży Sercanów

 
 
 

 

 
 
 




WIĘZY PRZYZWYCZAJEŃ I NAŁOGÓW

"Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu" (J 8,34). Chrystus ujmuje te prawdę radykalnie. Mówi, że grzech " przykleja się" do każdego, kto go popełnia. Nawet jeden grzech, ten pierwszy, zawiązuje niteczkę na wolnej woli człowieka. Kto raz spróbował, może spróbować i drugi, a potem i trzeci. Za każdym razem skłonność do popełniania tego czynu będzie rosnąć. Z czasem, jeśli nie nastapi nawrócenie, zły czyn stanie się drugą naturą człowieka. Będzie to coraz większe ograniczenia wolności  lub wprost niewola, wobec której człowiek jest bezradny. Mimo podejmowanych wysiłków przegrywa.
Proces ten dotyczy nie tylko sfery działania, a więc naszych czynów. Odnosi się on również do naszego uzywania rozumu. Człowiek może wpaść w niewolę błędu lub niewolę kłamstwa. Gdy błędne wyobrażenie Boga lub zakłamany obraz Kościoła coraz głębiej przenikają w świat ludzkich myśli, oddziałowują one na całe życie człowieka - on sam żyje według tych przekonań i głosi je innym jako prawdę. Dotyczy to nie tylko osób stojących od Kościoła, które np. z założenia odrzucają potrzebę modlitwy, a zasady moralne układają sobie według własnego pomysłu. Tutaj mówimy o gorliwych członkach wspólnoty wierzących, którzy chodzą do spowiedzi i przystepują do Komunii Świętej. Nie jesteśmy wolni od wpływu świata na nasz obraz życia wiarą . Każdy z nas może być w jakimś stopniu niewolnikiem powierzchownego lub wprost błędnego spojrzenia na problem modlitwy czy świętowania niedzieli, może w sercu odrzucać ewangeliczne wezwanie do niesienia krzyża lub przebaczenia, może także zupełnie opacznie rozumieć określenie "Wola Boża".
Ze światem naszych myśli i naszego rozumowania Boga łączy się ściśle szeroki obszar naszego działania. Tutaj mówimy często o skłonności do złego, a gdy ona sie rozwinie, używany określenia "nałóg". Odnosimy to słowo najczęściej do uzależnienia od alkoholu, narkotyków, papierosów czy zmysłowości, ale mocna skłonność do zła może dotyczyć każdej dziedziny życia. Nałogowcem jest każdy, kto stale popada w te same grzechy. Dla jednych jest to obmawianie lub kłótnie z najbliższymi, dla innych zaniedbywanie modlitwy lub opuszczenie Mszy Świętej niedzielnej, dla jeszcze innych odejście od katolickich zasad etyki małżeńskiej lub myzlenie tylko o pieniądzach, wielu nie umie w końcu roztropnie korzystać z osiągnięć cywilizacji, takich jak telewizja, internet czy komórka. Każdy ma swoje własne dominujące słabości. Tradycja nazwała je "wadą główną". Z nią związane są inne wady. Niektórzy są bardzo pracowici i uczciwi, lecz się nie modlą. Inni się modlą, ale źle pracują. Jeszcze inni w taki sposób nauczyli się korzystać z daru mowy, że niemal każde słowo jest wypowiadane w sposób zaczepny i raniący rozmówców.
Nałóg destrukcyjny, a jeśli nałogi się połączą, to człowiek staje się niezdolny do dojrzałej miłości Boga i bliźniego. Coraz bardziej kierują nim siły przeciwne miłości. Może doprowadzić się do takiego stanu, w którym miota się na prawo i w lewo, staje się nerwowy i agresywny albo zamyka się w sobie, zrezygnowany i smutny. Niekiedy też zagłuusza te problemy przez przesadny aktywizm zewnętrzny. Poświęca się pracy lub innej działalności w taki sposób, że nie ma już czasu ani dla rodziny, ani dla siebie. Jest ciągle "poza sobą" i "poza rodziną", a ostatecznie "poza życiem", choć spełnia bardzo wiele funkcji i ma szerokie grono fanów.


ZACIEMNIENIE UMYSŁU, OSŁABIENIE WOLI, ZRANIENIE SERCA

Sytuacja ta objawia w pełni prawdziwość słów Chrystusa "Kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem, mimo podejmowanych wysiłków przemiany życia. Nawet przystępując do spowiedzi, nie potrafi zdecydowanie odciąć się od tych przywiązań. Spowiada się i obiecuje poprawę, ale nic lub prawie nic się nie zmienia. Po spowiedzi z wielką łatwością wraca do swoich grzechów. Obmawiał i dalej obmawia, nie modlił się i dalej sie nie modli, omijał zasady katolickiej etyki małżeńskiej i dalej to czyni, poddawał się lenistwu i w dalszym ciągu odbija się na wielu jego działaniach. Powtarzane przy kolejnych spowiedziach: " postanawiam się poprawić" zdarza się natychmaiast z barierą starych przyzwyczajeń. Gdy one biorą górę, proces nawrócenia zatrzymuje się lub nawet cofa.
Niektórzy w tej sytuacji przestaja grzech nazywać grzechem. Uspokajają wsoje sumienie wymyślonymi przez siebie lub usłyszanymi od innych teoriami. Mówią: "Nie mamy grzechu". Uważają, że nie potrzebują niczego w swoim życiu zmieniać. Inni za normalny stan swego życia uznali trwanie w grzechu ciężkim. Przyjmują świąteczne szaty Łaski tylko na świeta Wielkanocy i Bożego narodzenia. Święty Jakub radykalnie ocenia taki stan życia człowieka: "Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjażń ze światem jest nie przyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga" (Jk 4, 2-4)
Gdy żądze biorą górę nad człowiekiem, żadna z jego władz duchowych nie działa w sposób właściwy. Umysł, choć spragniony prawdy, łatwo przyjmuje kłamstwo, wola, mimo że skierowana ku dobru, bez problemu wybiera zło, a serce, tak bardzo stęsknione za miłością, poddaje się egoistycznemu pożądaniu. Człowiek doświadcza ograniczenia i zniewolenia. Dotyka go ono w tym, co najbardziej osobowe, w zdolności miłowania. Jego powołanie do miłości Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem i do miłości bliźniego jak siebie samego (por. Łk 10,27), staje się dla  niego dostępne tylko w ograniczonym wymiarze. Człowiek taki nie jest w stanie kochać w pełni ani Boga, ani człowieka.

 
 
 

Ks.Stanisław Szczepaniec "ODPUST - dar pełnej wolności"
IMPRIMATUR Kuria Metropolitalna w Krakowie Nr 119/2013 z dn. 18 stycznia 2013r.
Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archdiecezji Krakowskiej. 31-101 Kraków, ul. Straszewskiego 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona główna | SIOSTRA FAUSTYNA | Tajemnica Milosierdzia Bozego | Historia powstania obrazu Milosierdzia Bozego | Tajemnica Koronki do Milosierdzia Bozego | CZYSCIEC WIDZIANY PRZEZ SW. FAUSTYNE | PIEC POSTACI NABOZENSTWA DO MILOSIERDIZA BOZEGO | a. Obraz Jezusa Milosiernego. | b. Swieto Milosierdzia Bozego | c. Koronka do Milosierdzia Bozego | d. Godzina Milosierdzia | e. Szerzenie czci Milosierdzia. | SW. MALGORZATA MARIA ALACOQUE | NAJSWIETSZE SERCE PANA JEZUSA | Pomoc modlitewna duszom czysccowym | Przeslanie | Objawienia | Akt oddania | ŁAGODNY MISTRZ, KTORY UCZY POKORY | OBRAZ, KTORY WYCISKA SIE W NASZYCH SERCACH | SERCE OFIAROWANE | Miłosc Blizniego | SAKRAMENT MILOSCI | MATKA | Siostra Lucja | Tajemnica Pierwszych Sobot | wizja piekla | czas | WSPOMNIENIA Z FATIMY | MINIONY CZAS | WYDARZENIA | Regulamin | Napisz do Redakcji | Cytat Miesiąca | WASZE ARTYKULY | FILM | NIEZWYKŁE OCZY MARYI | HEROICZNY AKT MILOSCI | OBRAZ DUSZ | GREGORIANKI | RACHUNEK SUMIENIA | ODPUSTY | PODROZE | PODROZE WYBOR | LICHEN OPIS | FATIMA FOTO | LOURDES FOTO | LA SALETTE OPIS | LA SALETTE FOTO | LOURDES OPIS | LICHEN FOTO | WIKTOROWKI | SANKTUARIUM NA WIKTOROWKACH | MODLITWY | INNE MODLITWY | Hymn Ciebie Boga Wyslawiamy | MAGNIFICAT | MISERERE | LITANIE DO IMIENIA JEZUS | LITANIE DO NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO | LITANIE DO NAJDROZSZEJ KRWI CHRYSTUSOWEJ | LITANIE DO MATKI BOZEJ | LITANIE DO SWIETEGO JOZEFA | LITANIE DO WSZYSTKICH SWIETYCH | WIERZE W BOGA OJCA | Z GLEBOKOSCI WOLAM PANIE | Tajemnice Rozanca swietego | Tajemnica Koronki Milosierdzia Bozego | Drog Krzyzowa | SW. BRYGIDA | Tajemnica szczescia | Posłannictwo | sad duszy po smierci | obietnice wybór | obietnice | KATARZYNA EMMERICH | Kosciol Cierpiacy | NAGRODA I KARA W ZYCIU PRZYSZLYM | SW KATARZYNA Z GENUI | Rozprawa o Czysccu | MUZEUM DUSZ | MUZEUM WYBOR | SACRO CUORE DEL SUFFRAGIO | FOLIGNO - ODBITA SPALONA DLON | KORPORAL Z WYPALONYM SLADEM DLONI | slad wypalonego kciuka w modlitewniku. | MARIA SIMMA | M SIMMA WYBOR | Ze skrotu sprawozdania o Marii Simmie | Moje przezycia z Duszami Czysccowymi | Ogólna mapa witryny
www.pdcz.pl
przyjaciele@pdcz.pl
Copyright © 2011 - 2018 PDCZ  All Rights Reserved        www.pdcz.pl      "Przyjaciele Dusz CZyśćcowych"
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego