Wykaz kościołów stacyjnych w Rzymie - BĄDŹ PRZYJACIELEM.

PRZYJACIELE DUSZ CZYŚĆCOWYCH
Przyjaciele Dusz CZyśćcowych www.PDCZ.pl
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wykaz kościołów stacyjnych w Rzymie

 
 

Dobry Łotr
Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas.
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?
My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił.  I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy.

Ewangelia według św.Łukasza, rozdział 23.

 
 
 

 

 
 
 

ODPUSTY
Ujawnione Miłosierdzie Boże
wobec żywych i zmarłych


Papież Leon X już na początku XVI wieku w obronie odpustów w Kościele Katolickim wydał Bullę (Cum postquam, 1518r.) z następującym sformuowaniem: "Aby nikt nie mógł powołać się na nieznajomość nauki Kościoła Rzymskiego odnosnie odpustów i ich skuteczności albo usprawiedliwiać się pozorem takiej niewiedzy, albo ratować się zmyślonym oświadczeniem... Dlatego wszyscy, tak żyjący, jak zmarli, którzy rzeczywiście te odpusty uzyskali, są uwolnieni od tak wielkiej kary doczesnej, należącej się według sprawiedliwości Bozej za ich uczynkowe grzechy, według miary odpowiadającej udzielonemu i otrzymanemu odpustowi. Postanawiamy władzą apostolską i mocą obecnego pisma, że tak powinni wszyscy utrzymywać i głosić pod karą wyłączenia przez sam fakt (ipso facto) ze społeczności wiernych" (z Kościoła).


Co to jest odpust?

1471(Katechizm Kościoła katolickiego) "Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go Chrześcijanin odpowiednio usposobiony pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości" (Paweł VI, konst. apost. Indulgentiarum doctrina, normy 1-3)

Kary za grzechy

1472(Katechizm Kościoła katolickiego) Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba zobaczyć, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawieniem nazywa się "karą wieczną" za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiazanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci w stane nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy "karą doczesną" za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania (por. Sobór Trydencki: DS 1712-1713; 1820).

1479
(Katechizm Kościoła katolickiego) Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, między innymi uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami.


PRZEPISY DOTYCZĄCE ODPUSTÓW

Wybór z Posoborowe prawodawstwo kościelne. Wykaz odpustów - ogłoszony dekretem Penitencjarii Apostolskiej 29 VI 1968 r. w tłumaczeniu polskim.

Kan. 996 par.1. Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony,
nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełnienia przepisanych czynności.
par.2. Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej intencję zyskania odpustu oraz wypełnić  w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynnosci, zgodnie z brzmieniem udzielenia.
Odpust zupełny można zyskać tylko jeden w ciagu dnia (24 par.1).
Natomiast odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie zaznaczone
(24 par. 3).

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienie trzech następujących warunków:
1.Spowiedź sakramentalna,
2.Komunia Eucharystyczna,
3.Modlitwa w intencjach Papieża.

Wymaga się ponadto wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.
Jeżeli braknie pełnej tego rodzaju dyspozycji albo nie zostaną wypełnione wyliczone powyżej warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy
(26).

Trzy określone poprzednio warunki mogą być wypełnione w różnych dniach przed lub po wykonaniu przepisanego dzieła. Wypada wszakże, by Komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się wspomniane dzieło obdarzone odpustem
(27).

Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych. natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca św. zyskuje się tylko jeden odpust zupełny
(28).

Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie
"Ojcze Nasz" i "Zdrowaś Maryjo". Pozostawia się jednak wiernemu możliwość odmówienia jakikolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością (29).

S. Anna Czjkowska oraz s. Irena Złotkowska w książce "W SŁUŻBIE ZMARŁYM CIERPIĄCYM W CZYŚĆCU" piszą:
Odpust zupełny polega na całkowitym darowaniu przez Boga kary doczesnej pozostającej po odpuszczeniu grzechów. Dar odpustu zupełnego sprawia, że człowiek staje przed Bogiem w stanie całkowitej czystości - jak po chrzcie świętym, a więc dzięki Bożej łasce znika wszelka zmaza, która dotąd brudziła jego serce. Gdyby w tym momencie umarł, od razu mógłby dołączyć do grona zbawionych w niebie.

 
 
 

 

 
 
 

ODPUSTY ZUPEŁNE(każdego dnia -pięć dzieł odpustowych)

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który czyta Pismo święte. jako lekturę duchowną z szacunkiem należnym Słowu Bożemu. Odpust będzie zupełny, jeżeli trwa to przynajmniej przez pół godziny
(nr 50).


ODMAWIANIE RÓŻAŃCA MARYJNEGO

Jest odpust zupełny za odmówienie różańca w Kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu. Natomiast w innych przypadkach odpust jest cząstkowy.
"jest zaś różaniec określoną formą modlitewną, w której rozróżniamy pietnaście dziesiątków pozrowień anielskich oddzielonych modlitwą Pańską. Przy poszczególnych dziesiątkach wspominamy w pobożnym rozważaniu tyleż tajemnic dotyczących naszego odkupienia".
(Z brewiarza rzymskiego).
W prktyce jednak zwykło się nazywać różańcem także trzecią jego część.
Dla uzyskania odpustu zupełnego określa się następujące warunki:
1) Wystarcza tylko trzecia jego część różańca. Jednakże pięć dziesiątków należy odmówić w spocób ciągły.
2)Z modlitwą ustną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic.
3)W odmawianiu publicznym tajemnice powinny być zapowiadane, zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką.
W prwatnym zaś odmawianiu wystarczy, że wierny łaczy z modlitwą ustną rozważajnie tajemnic
(nr 48).

Modlitwa różańcowa: "trzecia trzęść Bolesna"


ODMAWIAWIANIE KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Dekret
o związaniu odpustów z Koronką do Miłosierdzia Bożego
12 stycznia 2002
www.faustyna.pl

        Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień  specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje:
        Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami  (mianowicie sakramental- na spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do M
łosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.
        Jeżeli zaś ci  wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do „mających przeszkodę”, zawartych w normach 24 i 25 „Wykazu odpustów” („Enchiridii Indulgentiarum”).
        W  innych  zaś  okolicznościach  odpust  będzie  cząstkowy.  Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.


+ Alojzy de Magostris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjarz Większy


KAPLICA WIECZYSTEJ ADORACJI
W ŁAGIWNIKACH - KRAKÓW
www.milosierdzie.pl

(do odmawiania na różańcu)
Na początku:
Wierzę w Boga... Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
(1 x)
Na ma
łych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(10 x)
Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 x)


ADORACJA NAJŚWIĘTRZEGO SAKRAMENTU

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który nawiedza Najświętszy Sakrament w celu adoracji.
Jeżeli trwa on przynajmniej pół godziny, odpust bedzie zupełny
(nr 3).


DROGA KRZYŻOWA

Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który odprawia pobożnie Drogę Krzyzową.
W pobożnej praktyce Drogi Krzyżowej odnawia się pamątkę cierpień, jakie Boski Zbawiciel przeżył w czasie drogi od prtorium Piłata, gdzie został skazany naśmierć, aż na górę Kalwarię, gdzie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
Dla uzyskania odpustu określa się następujace warunki:
1.Pobożne ćwiczenie należy odprawić przed stacjami Drogi Krzyzowej prawnie erygowanymi.Poświęconymi.

(Czwarte Wydanie Enchiridion Indulgentiarum,1. Pobożne ćwiczenia należy odprawiać przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi. 2. Do erygowania prawdziwej Drogi Krzyżowej wymaga się 14 stacji krzyżów, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie. 3. Zgodnie z powszechnie przyjętym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne.)

2.Do wystawienia zaś Drogo Krzyzowej wymaga się 14 krzyży, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów przedstawiających stacje jerozolimskie.
3.Zgodnie z powszechnym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne. Dla odprawienia jednak Drogi Krzyzowej wymaga się tylko nabożnego rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Nie jest zatem rzeczą konieczną rozmyslanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji.
4.Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Jeżeli jednak tę pobożną praktykę odprawia się publicznie i wszyscy biorący udział nie mogą bez zamieszania przechodzić od stacji do stacji, wystarczy jeżeli do poszczególnych stacji przechodzi prowadzący Droge Krzyzową, podczas gdy inni pozostają na swoim miejscu.
5."Przeszkodzeni" mogą uzyskać taki sam odpust, jeżeli przynajmniej przez pół godziny będą pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.
6.W Kościele Wschodnim, tam gdzie nie jest znana praktyka Drogi Krzyzowej, Patryjarchowie będą mogli określić dla uzyskania tego odpustu inne pobożne ćwiczenie na pamiatkę Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa
(nr 63)

 
 
 

 

 
 
 

ODPUSTY ZUPEŁNE(w szczególne dni roku)


PRZYJDŹ, DUCHU STWÓRCO

1.stycznia nowy rok,
Za pobożne odmówienie "Przyjdź, Duchu Stwórco" udziela się wiernemu odpustu cząstkowego. Odpust zaś będzie zupełny, gdy hymn odmawia się publicznie w Nowym Roku i w Zesłanie Ducha Świętego (nr 61).

O Stworzycielu Duchu przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
zdrój żywy, Miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkrąć,
bo moc z prawicy Ojca masz,
przez Ciebie obiecany nam,
mową wzbogaczasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
i wątłą słabość naszych ciał,
pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal,
i Twym pokojem obdarz wraz,
niech w drodze za przewodem Twym,
miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
daj, by i Syn poznany był,
i Ciebie jedno tchnienie Dwóch,
niech wyznajemy z wszystkich sił.

Nich Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
niech hołd wieczystych płynie chwał.Amen.

V. Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świetego, daj nam w tymże duchu poznać co jest prawie i jego pociechą zawsze się radować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.GORZKIE ŻALE

Okres Wielkiego Postu - od 5.marzec do 17.kwiecień(wielki czwartek).2014
od 18.luty do 2.kwiecień(wielki czwartek).2015, od 10.luty do 24.marzec(wielki czwartek).2016

Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego. Mogą go zyskiwać wszyscy wierni, jeden raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu, jezeli po spowiedzi i Komuni świętej, jak również po odmówieniu w intencjach papieża "Ojcze Nasz" i "Zdrowaś", ewentualnie innej modlitwy, podyktowanej własną pobożnością - uczestniczą pobożnie w nabożeństwie "Gorzkie żale", w jakimkolwiek Kościele na terenie Polski.
(Podst. dz. cyt. -s. 138 nn.)
OTO JA, O DOBRY I NAJSŁODSZY JEZU

Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku
2014.05.03 -Popielec, -piątki(7,14,21,28 marzec, 4,11 kwiecień), -18 kwiecień Wielki Piątek
2015.02.18 -Popielec, -piątki(20,27 luty, 6,13,20,27 marzec), -3 Kwiecień Wielki Piątek
2016.02.10 -Popielec, -piątki(12,19,26 luty, 4,11,18 marzec), -25 Kwiecień Wielki Piątek


Udziela się odpustu zupełnego w każdy piątek Wielkiego Postu i Męki Pańskiej wiernemu, który odmówi pobożnie tę modlitwę po Komunii św. przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego. Natomiast w pozostałe dni roku udziela się odpustu cząstkowego (nr 22).

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Obliczem Twoim i w największej żarliwości ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w serce me najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za grzechy moje i silną wolę poprawy. Oto ja z wielkim uczuciem i głęboką boleścią serca oglądam w duchu pięć ran Twoich i myślą w nich się zatapiam, mając przed oczyma to, co w usta Twoje, o dobry Jezu, włożył już prorok Dawid: "Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości" (Ps 21, 17-18)PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM

Wielki Czwartek - 17.kwiecień.2014/ 2.kwiecień.2015/ 24.marzec.2016
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie odmówi tę modlitwę. Natomiast odpust bedzie zupełny, gdy "Przed tak wielkim Sakramentem" odmawia się w sposób uroczysty w Wielkim Czwartek Wieczerzy Pańskiej i w Boże Ciało (nr 59).

Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz.
Niech przed Nowym Sakramentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojete
niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn tryumfu, dzięki, czci.
A równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
V.Dałeś im chleb z nieba.
R.Wszelką rozkosz mający w sobie.

Módlcie się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice  Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
(Z brewiarza rzymskiego)ADORACJA KRZYŻA

18.Kwiecień 2014/ 3.Kwiecień 2015/ 25.Marzec 2016/

Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który w Wielki Piątek uczestniczy pobożnie w adoracji i ucałuje krzyż w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego (nr 17).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE

20.Kwiecień 2014/ 5.Kwiecień 2015/ 27.Marzec 2016 -Wielkanoc(Zmartwychwstanie Pańskie)
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który przyjmuje pobożnie - choćby tylko przez radio - Błogosławieństwo Papieskie udzielone Miastu i Światu (nr 12). Urbi et Orbi.

Ojciec święty udziela błogosławieństwa Urbi et orbi kilka razy w ciągu roku, w najważniejsze święta: narodzenie Jezusa Chrystusa, Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w dniu świętych Piotra i Pawła oraz z okazji szczególnych okoliczności, takich jak np. wybór i koronacja papieża. Papież udziela tego błogosławieństwa zwykle z balkonu bazyliki św. Piotra. Jest ono wyrazem szczególnej życzliwości papieża wobec wiernych.
W dniu Bożego narodzenia 2013r., "
Urbi et orbi " odbyło się na Placu Świętego Piotra o godz. 12.
Wszelkie informacje na temat biletów uczestnictwa na Watykanie:
www.vatican.va/various/prefettura/en/biglietti_en.html
http://www.vatican.va/various/prefettura/en/udienze_en.html


ODMAWIANIE PRZYŻECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

20.kwiecień.2014/5.kwiecień.2015/27.marzec.2016
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, ktory odnawia przyrzeczenie Chrztu świętego przy pomocy jakijkolwiek formuły. Jeżeli zaś dokona tego w czasie nabożeństwa Wigili Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu odpust będzie zupełny
(nr 70).PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy po raz pierwszy przystepują do Komunii świętej lub uczestniczy w takiej pobożnej ceremonii (nr 42).


PRZYJDŹ, DUCHU STWÓRCO

Zesłanie Ducha Świetego 8.czerwiec.2014/ 24.maj.2015/15.maj.2016
Za pobożne odmówienie
"Przyjdź, Duchu Stwórco" udziela się wiernemu odpustu cząstkowego. Odpust zaś będzie zupełny, gdy hymn odmawia się publicznie w Nowym Roku i w Zesłanie Ducha Świętego (nr 61).

O Stworzycielu Duchu przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
zdrój żywy, Miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkrąć,
bo moc z prawicy Ojca masz,
przez Ciebie obiecany nam,
mową wzbogaczasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
i wątłą słabość naszych ciał,
pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal,
i Twym pokojem obdarz wraz,
niech w drodze za przewodem Twym,
miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
daj, by i Syn poznany był,
i Ciebie jedno tchnienie Dwóch,
niech wyznajemy z wszystkich sił.

Nich Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
niech hołd wieczystych płynie chwał.Amen.

V. Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świetego, daj nam w tymże duchu poznać co jest prawie i jego pociechą zawsze się radować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM

Boże Ciało - 19.czerwiec.2014/ 4.czerwiec.2015/ 26.maj.2016/
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie odmówi tę modlitwę. Natomiast odpust bedzie zupełny, gdy "Przed tak wielkim Sakramentem" odmawia się w sposób uroczysty w Wielkim Czwartek Wieczerzy Pańskiej i w Boże Ciało
(nr 59).

Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz.
Niech przed Nowym Sakramentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojete
niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn tryumfu, dzięki, czci.
A równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
V.Dałeś im chleb z nieba.
R.Wszelką rozkosz mający w sobie.

Módlcie się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice  Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
(Z brewiarza rzymskiego)O JEZU NAJSŁODSZY (Akt wynagrodzenia)

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego -27.czerwiec.2014/ 12.czerwiec.2015/ 3.czerwiec.2016

Uroczystość ta została ustanowiona po objawieniu się Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque- czytaj..

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie odmówi akt wynagrodzenia. Odpust zaś będzie zupełny, jeżeli akt ten zostanie odmówiony publicznie w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego (nr 26).

O Jezu Najsłodszy,
któremu za miłość bez granic
ludzie w niewdzięczny sposób
odpłacają się tak wielkim zapomnieniem,
opuszczeniem i wzgardą,
oto my rzucając się do stóp Twych ołtarzy,
szczególnym hołdem czci
pragniemy wynagrodzić
tę grzeszną oziębłość i krzywdy,
jakie ze wszech stron ranią
najmiłościwsze Twoje Serce.
Pomnj wszelako,
że i my sami nie zawsze byliśmy wolni
od tych niegodziwości,
żalem przeto najgłębszym przejęci,
błagamy przede wszystkim
o miłosierdzie dla siebie.
Jesteśmy gotowi
dobrowolnym zadośćuczynieniem
wynagrodzić nie tylko za grzechy,
któreśmy sami popełnili,
ale i za występki tych,
co błądzą z dala od drogi zbawienia
i zatwardziali w niewierze
nie chcą iść za Tobą Pasterzem i Wodzem,
albo podeptawszy objetnice chrztu świętego,
zrzucili z siebie
najsłodsze jarzmo Twojego prawa.
Za te wszystkie opłakania godne wystepki
chcemy wynagrodzić
i każdy z nich pragniemy naprawić.
A więc: brak skromności
i wszelaki bezwstd w życiu i strojach,
liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze,
lekceważenie dni świętych,
ohydne bluźnierstwa
miotane przeciwko Tobie i twoim Świętymm,
obelgi rzucane na twego Namiestnika
i na stan kapłański,
bezczeszczenie nawet samego Sakramentu
Bożej miłości przez jego zaniedbanie
i przez okropne świętokradztwa,
wreszczcie publiczne wykroczenia narodów
wyłamujących się spod praw i kireownictwa
ustanowionego przez Ciebie Kościoła.
Obyśmy krwią własną
mogli zmyć te wszystkie zbrodnie!
A tymczasem,
by naprawić zniewagi czci Bożej,
składamy Ci zadośćuczynienie,
jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś,
i które co dzień na ołtarzach ponawiach,
w połączeniu z zadośćuczynieniem
Bogurodzicy Dziewicy, wszystkich Swiętych
i pobożnych dusz wiernych.
Przyżekamy z głębi serca wynagrodzić
-o ile za łaską Twoją stać nas będzie-
za przeszłe nasze grzechy
i obojetność na tak wielką miłość Twoją:
przez wiarę stateczną, czyste życie,
dokladne zachowanie prawa ewangelicznego,
zwłaszcza prawa miłości.
Pstanawiamy również według sił swoich
nie dopuścić do nowych zniewag -
i jak najwięcej dusz pociągnąć
do wstapienia w Twoje ślady.
Przyjmij, błagamy, o najłaskawszy Jezu,
za przyczyną Najświętszej Maryj panny,
Wynagrodzicielki,
ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia
i teraz nas, aż do śmierci zachować
w wiernościobowiązków twej świętej słuzby
przez wielki dar wytrwania,
przez który wszyscy doszlibyśmy w końcu
do tej Ojczyzny, gdzie Ty,
z Ojcem I Duchem Świętym żyjesz i królujesz,
Bóg, na wieki wieków. Amen.NAWIEDZENIE BAZYLIKI MNIEJSZEJ

29.czerwiec.
Dekret Kongregacji Obrzędów: Wierni mogą zyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, gdy nawiedzą Bazylikę w wyliczone ponizej dni:
a) w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca);
b) w święto tytułu;
c) w święto "Porcjunkuli" (2 sierpnia);
d) jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania.
(Podst. dz. cyt. -s. 140.)


PRZEDMIOT POBOZNOŚCI

29.Czerwiec 2014/ 29. Czerwiec 2015/  29.Czerwiec 2016/ -Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wierny, który pobożnie posługuje się przedmiotem pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem), poświęconym w sposób właściwy przez jakiegokolwiek kapłana, uzyskuje odpust cząstkowy. Jeżeli natomiast przedmiot pobożności został poświęcony przez papierza lub przez jakiegokolwiek Biskupa, wtedy wierny, posługując się pobożnie tym przedmiotem, może uzyskać w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła również odpust zupełny. Winien jednak ponadto odmówić jakąś prawnie zatwierdzoną formułę wyznania wiary (19).
np. "WIERZĘ W BOGA"

"Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego.
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa
Syna Jego jedynego Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.

Narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwchwstał.
Wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół poeszechny,
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE

29.Czerwiec 2014/ 29. Czerwiec 2015/  29.Czerwiec 2016/ -Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który przyjmuje pobożnie - choćby tylko przez radio - Błogosławieństwo Papieskie udzielone Miastu i Światu
(nr 12). Urbi et Orbi.

Ojciec święty udziela błogosławieństwa Urbi et orbi kilka razy w ciągu roku, w najważniejsze święta: narodzenie Jezusa Chrystusa, Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w dniu świętych Piotra i Pawła oraz z okazji szczególnych okoliczności, takich jak np. wybór i koronacja papieża. Papież udziela tego błogosławieństwa zwykle z balkonu bazyliki św. Piotra. Jest ono wyrazem szczególnej życzliwości papieża wobec wiernych.
W dniu Bożego narodzenia 2013r., "
Urbi et orbi " odbyło się na Placu Świętego Piotra o godz. 12.
Wszelkie informacje na temat biletów uczestnictwa na Watykanie:
www.vatican.va/various/prefettura/en/biglietti_en.html
http://www.vatican.va/various/prefettura/en/udienze_en.htmlNAWIEDZENIE BAZYLIKI MNIEJSZEJ

02-Sierpień 2014/2015/2016/.

Dekret Kongregacji Obrzędów: Wierni mogą zyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, gdy nawiedzą Bazylikę w wyliczone ponizej dni:

a) w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca);
b) w święto tytułu;
c) w święto "Porcjunkuli" (2 sierpnia);
d) jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania.
(Podst. dz. cyt. -s. 140.)
NAWIEDZENIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

02-Sierpień 2014/2015/2016/.
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który pobożnie nawiedzi kościół parafialny:
-w święto tytułu,
(Odpust)
-dnia 2 sierpnia, kiedy to przypada odpust
"Porcjunkuli"
Obydwa odpusty będzie można uzyskać albo w dniu powyżej określonym, albo w innycm dniu oznaczonym przez ordynariusza, biorąc pod uwagę pożytek wiernych.
Takie same odpusty można uzyskać w Kościele katedralnym i konkatedralnym chociażby nie były parafialnymi oraz w Kościołach jak gdyby parafialnych. W czasie pobożnego nawiedzenia należy odmówić modlitwę Pańską i symbol wiary
"Ojcze Nasz" i "Wierzę"
(nr 65)

 
 
 

 

 
 
 

NAWIEDZENIE CMENTARZA
(s. Anna Czjkowska WDC oraz s. Irena Złotkowska WDC w książce "W służbie zmarłym cierpiącym w czyśćcu")

1-8 Listopad 2014/2015/2016.
Pamiętajmy, że w dniach 1-8 listopada, nawiedzając cmentarz i modląc sie tam za zmarłych, trzeba jeszcze (będąc pojednanym z Panem Bogiem), każdego dnia pójść do kościoła, żeby przyjąć Komunię Świetą, zachowując w sercu dyspozycję braku przywiązania do grzechu i odmówić modlitwy w intencjach papieskich. Jeżeli ktoś bedzie wytrwały i gorliwy na tyle, by przez całą oktawę Wszystkich Świetych spełniać wymienione wymienione wyżej warunki, to aż ośmiu duszom czyśćcowym może podarować niebo, gdyż każdego dnia można zyskać jeden odpust zupełny za jedną osobę zmarłą cierpiącą w czyśćcu.
2 LISTOPAD. Odrębnym odpustem za zmarłych jest odpust zupełny za pobozne nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu 2 listopada, czyli we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Nie ma w tym przypadku konieczności nawiedzania cmentarza, ale należy spełnić wyżej wymienione zwykłe warunki zyskiwania odpustów, a ponadto odmówić dodatkowo w kościele:
Ojcze Nasz i Wierzę w Boga.
UWAGA: Wierny, który 2 listopada wypełni wszystkie warunki związane z odpustami przewidzianymi na 1-8 listopada oraz nawiedzi kościół lub kaplicę odmawiając tam
Ojcze Nasz i Wierzę w Boga nie zyska w tym dniu dwóch odpustów zupełnych, ale tylko jeden!.
WARTO TEŻ WIEDZIEĆ: Osoby, które mają przeszkody w nawiedzaniu cmentarza każdego dnia, mogą zyskiwać odpusty zupełne w kościele za wspólne odmawiany Różaniec wypominkowy, gdyż modlitwę różańcową KOściół też obdarzył łaską odpustu zupełnego. Często w parafiach przez cały listopad,każdego dnia odmawiany jest przed Mszą Świętą Różaniec za zmarłych. Jeżeli więc ktoś weźmie pobożnie udział w tej modlitwie, a następnie zostanie na Mszy Świętej i przyjmie Komunię Świętą oraz odmówi modlitwy w intencjach papieskich też może obdarować zmarłych odpustem zupełnym. Listopadowe odpusty można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące (!), a więc nie można ich ofiarować za siebie. Jest to specjalny "przywilej" dany im ze strony Kościoła. W ciągu całego roku częściowy odpust dla dusz czyśćcowych wierny może zyskać z apobożne nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych (przynajmniej myślną). Każdorazowe, pobożne odmawianie aktu strzelistego: "Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.Amen." - niesie ze sobą możliwość uzyskania odpustu częściowego dla dusz czyśćcowych. Do zyskania odpustu częściowego wymagany jest tylko warunek trwania w stanie łaski uświęcającej (tzn. serce nie może być obciążone żadnym grzechem ciężkim).

 
 
 

 

 
 
 

O JEZU NAJSŁODSZY, ODKUPICIELU
(Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi)

23.listopad.2014/
Wiernemu, który odmówi pobożnie akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi, udziela się odpustu cząstkowego. Odpust zaś będzie zupełny, gdy akt ten zostanie odmówiony publicznie w uroczystość Chrystusa Króla
(nr 27).

O Jezu Najsłodszy,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego,
wejrzyj na nas korzących się
przed Twoim Obliczeniem.

Twoją jesteśmy własnością
i do Ciebie należeć chcemy.
Oto dziś każdy z nas oddaje się dobrowolnie
Najświętszemu Sercu Twemu,
aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.

Wielu nie zna Ciebie wcale,
wielu odwróciło się od ciebie
wzgardziwszy przykazaniami Twymi.
Zliyuj się nad jednymi i drugimi,
o Jezu Najłsakawszy
i pociągnij wszystkich do Swięego Serca Twego,

Królem bądź nam, o Panie,
nie tylko wiernym,
którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie,
ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
Spraw, aby do domu rodzicielskiego
wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których
albo błędne mniemania uwiodły,
albo niezgoda oddziela;
przywiedź ich do przystani prawdy
i jedności wiary,
aby rychło nastała jedna owczarnia
i jeden Pasterz.

Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności.
Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu.
Spraw, aby ze wszystkiej ziemi,
od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu,
przez które stało się nam zbawienie,
Jemu cześć i chwała na wieki wieków.BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE

/25.Grudzień 2014/ 25.Grudzień 2015/ 25.Grudzień 2016/ -Boże Narodzenie
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który przyjmuje pobożnie - choćby tylko przez radio - Błogosławieństwo Papieskie udzielone Miastu i Światu (nr 12). Urbi et Orbi.

Ojciec święty udziela błogosławieństwa Urbi et orbi kilka razy w ciągu roku, w najważniejsze święta: narodzenie Jezusa Chrystusa, Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w dniu świętych Piotra i Pawła oraz z okazji szczególnych okoliczności, takich jak np. wybór i koronacja papieża. Papież udziela tego błogosławieństwa zwykle z balkonu bazyliki św. Piotra. Jest ono wyrazem szczególnej życzliwości papieża wobec wiernych.
W dniu Bożego narodzenia 2013r., "
Urbi et orbi " odbyło się na Placu Świętego Piotra o godz. 12.
Wszelkie informacje na temat biletów uczestnictwa na Watykanie:
www.vatican.va/various/prefettura/en/biglietti_en.html
http://www.vatican.va/various/prefettura/en/udienze_en.html


CIEBIE, BOGA

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie odmówi, jako dziękczynienie hymn "Ciebie, Boga"
Odpust zaś będzie zupełny, jeśli hymn odmawia się publicznie w ostatnim dniu roku
(nr 60).

Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i niebiosy.
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy:

Święty, Święty nad Świętymi,
Bóg Zastepów, Król Łaskawy.
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
Chór Proroków pełen chwały.
Tobie hołdy nieść pospiesza,
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła.
Głosy ludów zgodzonymi
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca Chwały,
Syna, Słowo wiekuiste.
Z Duchem wszechświat wielbi cały:
Królem chwały Tyś, o Chryste!

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
By świat zbawić swoim zgonem.
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota,
starł jej oścień w męki dobie.
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny.
Lecz gdy zabrzmi traba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim słudzy łask niegodni,
wspomóż obmyj grzech, co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni,
drogiej wsojej Krwi strugami.

Ze świetymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje.
Zbaw, o panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje!.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy.
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,
pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie,
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym,
tym co żebrzą Twej opieki;
W Tobie, Panie, zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki.

 
 
 

 

 
 
 

POBOŻNE SŁUCHANIA KAZANIA

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który uważnie i pobożnie słucha przepowiadania słowa Bożego. Uzyskuje natomiast odpust zupełny wierny, który w czasie świętych misji wysłucha kilka kazań i weźmie udział w uroczystm ich zakończeniu (nr 41).

WIZYTACJA PASTERSKA

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który poboznie nawiedzi Kościół, Kaplicę publiczną lub półpubliczną w czasie odbywania tam wizytacji pasterskiej. Udziela się natomiast odpustu zupełnego, jeżeli wierny weźmie udział w czynności świętej, której przewodniczy wizytator (nr 69).


NAWIEDZENIE KOŚCIOŁA LUB OŁTARZA W DNIU KONSEKRACJI

Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który pobożnie nawiedzi kościół lub ołtarz w samym dniu konsekracji i odmówi wtedy "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga" (nr 66).

NAWIEDZENIE RZYMSKICH KOŚCIOŁÓW STACYJNYCH

Wierny, który nawiedza poboznie Kościół stacyjny w Rzymie w określonych dniach roku zaznaczonych w mszale rzymskim, uzyskuje odpust cząstkowy. Jeżeli ponadto będzie uczestniczył w świętych czynnościach sprawowanych w godzinach porannych lub wieczornych - uzyska odpust zupełny (nr 56).

Wykaz kościołów stacyjnych w Rzymie wg [Rzymskie pasje (por. mapa s. 6/7).Jędraszewski M., Pejzaże rzymskie, Poznań 1996.]
1. Kościół św. Sabiny
2. Kościół św. Jerzego
3. Kościół św. Jana i Pawła
4. Kościół św. Augustyna
5. Bazylika św. Jana
6. Kościół św. Piotra in Vincoli
7. Kościół św. Anastazji
8. Kościół MB Większej
9. Kościół św. Wawrzyńca na Panisperna
10. Kościół Świętych Apostołów
11. Bazylika św. Piotra
12. Kościół Matki Bożej in Domnica
13. Bazylika św. Klemensa
14. Kościół św. Balbiny
15. Kościół św. Cycylii
16. Kościół Matki Bożej na Zatybrzu
17. Kościół św. Witalisa
18. Kościół św. Marcelina i Piotra
19. Kościół św. Wawrzyńca za murami
20. Kościół św. Marka
21. Kościół św. Pudencjany
22. Kościół św. Sykstusa
23. Kościół św. Kosmy i Damiana
24. Kościół św. Wawrzyńca in Lucina
25. Kościół św. Zuzanny
26. Bazylika św. Krzyża
27. Kościół św. Czterech Męczenników
28. Kościół św. Wawrzyńca in Damaso
29. Bazylika św. Pawła za Murami
30. Kościół św. Marcina
31. Kościół św. Euzebiusza
32. Kościół św. Mikołaja
33. Bazylika św. Piotra
34. Kościół św. Chryzogona
35. Kościół Matki Boskiej
36. Kościół św. Marcelego
37. Kościół Apolinarego
38. Kościół św. Stefana
39. Kościół św. Jana
40. Bazylika św. Jana
41. Kościół św. Praksedy
42. Kościół św. Pryski
43. Bazylika MB Większej
44. Kościół św. Pankracego


NAWIEDZENIE PATRIARCHALNYCH BAZYLIK RZYMSKICH

Arcybazylika św. Jana na Lateranie, Bazylika św. Piotra na Watykanie, Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika Matki Bożej Większej

Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który poboznie nawiedzi jedną z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówi tam "Ojcze nasz" i "Wierzę":
-w świeto tytułu,
-w jakiekolwiek święto nakazane,
-raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego
(nr 11).


MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA

Udziela się odpustu zupełnego kapłanowi, który odprawia Mszę świętą w połączeniu z pewną uroczystością oraz wiernym, którzy pobożnie w tej Mszy świętej uczestniczą. (nr 43)

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE KAPŁAŃSTWA

Udziela się odpustu zupełnego kapłanowi, który w 25-, 50 -i 60-lecie swoich święceń kapłańskich odnawia wobec Boga postanowienie wiernego wypełniania obowiązków swojego powołania.
Jeżeli kapłan odprawia Mszę świętą jubileuszową w połączeniu z pewną ceremonią wtedy odpust zupełny mogą uzyskać ci wierni, którzy biorą udział w tej Mszy świętej. (nr 49)

W GODZINĘ ŚMIERCI

Jeżeli nie ma kapłana, który by wiernemu znajdującemu się u kresu życia udzielił sakramentów i błogosławieństwa papieskiego połączonego z odpustem zupełnym, o którym mowa w kanonie 468 par.2 Kodeksu Prawa Kanonicznego (dawnego prawa). Święta Matka Kościół łaskawie mu go udziela, gdy jest odpowiednio dysponowny, odpustu zupełnego, który uzyskuje w momencie śmierci, o ile miał za życia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Dla uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzecząposługiwać się krucyfiksem lub krzyżem.
Warunek: "o ile miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw", zastępuje w danym wypadku trzy zwyczajne warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego.
Taki odpust zupełny w momencie śmierci może uzyskać wierny, chociażby tego dnia uzyskał już inny odpust zupełny.
(nr 28)

 
 
 

 

 
 
 

ODPUST CZĄSTKOWY
Odpust cząstkowy można uzyskać dwoma drogami. Pierwsza z nich to spełnienie czynności obdarzonych przez Kościół możliwością zyskania odpustu cząstkowego. Druga droga ma miejsce wtedy, gdy wierny podejmuje czynności dające możliwość zyskania odpustu zupełnego, ale nie spełnia wszystkich zwykłych warunków zyskania tego odpustu. Otrzymuje więc odpust cząstkowy, a nie zupełny. Sytuacja ta może się zdarzać często.
Wśród czynności obdarzonych odpustem cząstkowym należy wymienić cztery rodzaje działań. Są to najprostrze czyny chrześcijanina, dostępne dla każdego. Każdy też w mniejszym lub większym stopniu je spełnia. Może zyskaż za nie odpust, jeśli spełni zwykłe warunki jego zyskania(stan łaski uświęcającej oraz intencja zyskania odpustu).

MODLITWA
"Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który w wykonaniu swoich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych, z pokorną ufnością skieruje swoją myśl do Boga, dołączając - choćby tylko wewnętrznie - pobożne westchnienie" (Pierwsza ogólniejsza forma udzielania odpustu).
"Tym pierwszym nadaniem prowadzi się wiernych jakby za rękę do wypełniania Chrystusowego polecenia, że mianowicie <zawsze powinni się modlić i nie ustawać> (Łk 18,1), a jednocześnie kieruje się do nich usilną zachętę, żeby każdy tak wypełniał swoje obowiązki, by zachować jedność z Chrystusem i w niej wzrastać" (Wykaz odpustów, s. 33).

POSŁUGA
"Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który kierując się duchem wiary i powodowany miłosierdziem, zaofiaruje siebie samego lub swoje dobra na służbę braciom znajdujących się potrzebie" (Druga ogólniejsza forma udzielania odpustu).
"Przez nadanie tego odpustu zachęca się wiernego, aby naśladując Chrystusa i wypełniając Jego nakaz, częściej pełnił uczynki miłości, czyli miłosierdzia. Jednakże nie wszystkie uczynki miłosierdzia są obdarzone odpustem, lecz jedynie te, które uwzględniają służbę braciom będącym w potrzebie, jak udzielenie pokarmu i okrycia dla ciała albo pouczenie lub pocieszenie duchowe" (Wykaz odpustów, s. 36).

UMARTWIENIE
"Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który w duchu pokuty dobrowolnie powstrzyma się od rzeczy godziwej i miłej dla niego" (Trzecia ogólniejsza forma udzielania odpstu).
"To zaś nadanie odpustu bardzo odpowiada naszym czasom, w których jest niezmiernie pożyteczne pobudzić wiernych do ćwiczenia się w pokucie nie tylko przez przykazanie, dość łagodne zresztą, co do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i co do postu.
W ten sposób zachęca się wiernego, ażeby hamując swoje pożądliwości, uczył się podbijać w niewolę swoje ciało i upodabniać do Chrystusa ubogiego i cierpiącego. Wstrzemięźliwość zas będzie doskonalsza, jeżeli zostanie połaczona z miłością, według słów św. Leona Wielkiego:
<Przekazujemy cnocie to, co odejmujemy przyjemności... Wstrzemięźliwość poszczącego niechaj się stanie pożywieniem ubogiego>" (Wykaz odpustów, s. 39)

ŚWIADECTWO
"Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który w szczególnych okolicznościach codziennego życia z własnej woli złoży wobec innych publiczne świadectwo wiary" (Czwarta ogólniejsza forma udzielania odpustu).
"To udzielanie odpustu pobudza wiernego do wyznania otwarcia swojej wiary wobec innych na chwałę Boga i dla budowania Kościoła. Świety Augustyn napisał: <Niech twoje Wyznanie wiary będzie dla ciebie jakby zwierciadłem. Przeglądaj się w nim, by zobaczyć, czy wierzysz w to wszystko, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się swoją wiarą. Każdy poszczególny dzień życia chrześciańskiego stanie się wówczas niejako owym<Amen> kończącym <Wierzę> w Wyznaniu wiary na naszym chrzcie" (Wykaz odpustów, s. 42).

SZCZEGÓLNE MODLITWY

Do tych ogólniejszych form udzielania odpustów cząstkowych dołączone są inne, bardziej szczegółowe. Mozna więc zyskać odpust cząstkowy np. za odmówienie Magnificat lub Anioł Pański, za Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub cmentarza (połączone z modlitwą za zmarłych), za wypowiadanie aktów strzelistych, odmówienie zatwierdzonej modlitwy na początku lub końcu dnia, przed pracą lub po pracy, przed posiłkiem lub po posiłu.

 
 
 

 

 
 
 

CHORZY, WIĘŹNIOWIE, MAJĄCY PRZESZKODY

Odpust mogą zyskiwać również osoby, które ze względu na swój stan zdrowia lub inne przeszkody nie mogą wypełnić wszystkoch warunków wskazanych przez Kościół.
O ich nadzwyczajnej sytuacji mówią najpierw normy ogólne dotyczące odpustów. Szczególną władzę przekazują one w takich sytuacjach spowiednikowi oraz  dynariuszom miejsca. Normy 24 i 25 mówią: "Spowiednicy mogą dokonać zmiany zarówno przepisanego dzieła pobożnego, jak i warunków uzyskania odpustu tym, którzy z powodu prawnej przeszkody nie są w stanie ich wykonać. Hierarchowie lub ordynariusze miejsca mogą ponadto zezwalać wiernym, w stosunku do których posiadają prawnie władze, a którzy zamieszkują okolicę, gdzie nie można w żaden sposób albo przynajmniej z wielką trudnością wyspowiadać się i przyjąć Komunie Świętą, aby mogli uzyskać odpust zupełny bez aktualnej spowiedzi i Komunii Świętej, byleby tylko wzbudził żal doskonały i mieli postanowienie przystapienia do tych sakramentów, skoro nadarzy sie okazja. Te ogólne normy mają swoje uszczegółowienie przy nadawaniu odpustów przez Penitencję Apostolską ze szczególnych okazji.

 
 
 

 

 
 
 

Mały kalendarz odpustowy na podstawie dzieł:

wydanie opracowane przez Ks. Zdzisław Pałubicki SJ.
"Odpusty - Ujawnione Miłosierdzie Boże wobec żywych i umarłych"
IMPRIMATUR Kuria Biskupia - Kalisz, 4 VII 1995 r., l.dz. 420/95/B
Wydawnictwo "Michelinum" 05-261 Marki-Struga k.Warszawy, ul. Piłsudskiego 248/252

Ks.Stanisław Szczepaniec "ODPUST - dar pełnej wolności"
IMPRIMATUR Kuria Metropolitalna w Krakowie Nr 119/2013 z dn. 18 stycznia 2013r.
Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archdiecezji Krakowskiej. 31-101 Kraków, ul. Straszewskiego 2

s.Anna Czajkowska WDC i s. Irena Złotkowska WDC "W służbie zmarłym cierpiącym w czyśćcu"
IMPRIMATUR: abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski (L.dz. 90/K/2013)
Dystrybucja: Centrum Logistyczne Edycji Świętego Pawła, 42-263 Wrzosowa, ul.Hutnicza 46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona główna | SIOSTRA FAUSTYNA | Tajemnica Milosierdzia Bozego | Historia powstania obrazu Milosierdzia Bozego | Tajemnica Koronki do Milosierdzia Bozego | CZYSCIEC WIDZIANY PRZEZ SW. FAUSTYNE | PIEC POSTACI NABOZENSTWA DO MILOSIERDIZA BOZEGO | a. Obraz Jezusa Milosiernego. | b. Swieto Milosierdzia Bozego | c. Koronka do Milosierdzia Bozego | d. Godzina Milosierdzia | e. Szerzenie czci Milosierdzia. | SW. MALGORZATA MARIA ALACOQUE | NAJSWIETSZE SERCE PANA JEZUSA | Pomoc modlitewna duszom czysccowym | Przeslanie | Objawienia | Akt oddania | ŁAGODNY MISTRZ, KTORY UCZY POKORY | OBRAZ, KTORY WYCISKA SIE W NASZYCH SERCACH | SERCE OFIAROWANE | Miłosc Blizniego | SAKRAMENT MILOSCI | MATKA | Siostra Lucja | Tajemnica Pierwszych Sobot | wizja piekla | czas | WSPOMNIENIA Z FATIMY | MINIONY CZAS | WYDARZENIA | Regulamin | Napisz do Redakcji | Cytat Miesiąca | WASZE ARTYKULY | FILM | NIEZWYKŁE OCZY MARYI | HEROICZNY AKT MILOSCI | OBRAZ DUSZ | GREGORIANKI | RACHUNEK SUMIENIA | ODPUSTY | PODROZE | PODROZE WYBOR | LICHEN OPIS | FATIMA FOTO | LOURDES FOTO | LA SALETTE OPIS | LA SALETTE FOTO | LOURDES OPIS | LICHEN FOTO | WIKTOROWKI | SANKTUARIUM NA WIKTOROWKACH | MODLITWY | INNE MODLITWY | Hymn Ciebie Boga Wyslawiamy | MAGNIFICAT | MISERERE | LITANIE DO IMIENIA JEZUS | LITANIE DO NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO | LITANIE DO NAJDROZSZEJ KRWI CHRYSTUSOWEJ | LITANIE DO MATKI BOZEJ | LITANIE DO SWIETEGO JOZEFA | LITANIE DO WSZYSTKICH SWIETYCH | WIERZE W BOGA OJCA | Z GLEBOKOSCI WOLAM PANIE | Tajemnice Rozanca swietego | Tajemnica Koronki Milosierdzia Bozego | Drog Krzyzowa | SW. BRYGIDA | Tajemnica szczescia | Posłannictwo | sad duszy po smierci | obietnice wybór | obietnice | KATARZYNA EMMERICH | Kosciol Cierpiacy | NAGRODA I KARA W ZYCIU PRZYSZLYM | SW KATARZYNA Z GENUI | Rozprawa o Czysccu | MUZEUM DUSZ | MUZEUM WYBOR | SACRO CUORE DEL SUFFRAGIO | FOLIGNO - ODBITA SPALONA DLON | KORPORAL Z WYPALONYM SLADEM DLONI | slad wypalonego kciuka w modlitewniku. | MARIA SIMMA | M SIMMA WYBOR | Ze skrotu sprawozdania o Marii Simmie | Moje przezycia z Duszami Czysccowymi | Ogólna mapa witryny
www.pdcz.pl
przyjaciele@pdcz.pl
Copyright © 2011 - 2018 PDCZ  All Rights Reserved        www.pdcz.pl      "Przyjaciele Dusz CZyśćcowych"
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego