Miłość Bliźniego - BĄDŹ PRZYJACIELEM.

PRZYJACIELE DUSZ CZYŚĆCOWYCH
Przyjaciele Dusz CZyśćcowych www.PDCZ.pl
Idź do spisu treści

Menu główne:

Miłość Bliźniego

 
 
 

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO
„Drugie przykazanie", miłości bliźniego, jest podobne do pierwszego - miłości Boga. Więcej! Ono zakorzenia się w nim. Przed opuszczeniem tego świata Jezus dał swoim uczniom wielkie
przykazanie: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja w
as umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie" (I 13,34). Miłość Boża jest więc wzorem i źródłem miłości bliźniego, złożonej z łagodności, współczucia, uwagi, przebaczenia...
U
źródła gorejącej miłości Małgorzaty Marii do bliźniego znajdujemy olśniewające odkrycie miłości Serca Jezusowego. Podczas objawienia w 1673 roku Zbawiciel...
Odsłonił mi niewysłowione cuda swej czystej miłości i to, do jakiego nadmiaru posunął się w umiłowaniu ludzi, od których otrzymuje tylko niewdzięczność i zapomnienie (Aut. 55).
Już podczas pierwszego objawienia Jezus powiedział:
Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie...
(Aut. 53).
Pan dodał, że chce ubogacić ludzi swoimi skarbami zbawiennych i uświęcających łask, „aby ich wydobyć z bezmiaru zatracenia". Pragnienie to przekształca się w skargę, kiedy Jezus ukazuje się Małgorzacie Marii pod postacią Ecce Homo:
Czyż nie ma nikogo, kto by się zlitował nade Mną, kto by zechciał współczuć i wziąć udział w mojej boleści, w tym pożałowania godnym stanie, w jaki Mnie wtrącają grzesznicy? (Aut. 108).
Małgorzata Maria odpowie na wezwanie Jezusa. Jej miłość nabierze wkrótce kształtów. Wrażliwa na nędzę ubogich, od młodości dzieliła się z nimi jedzeniem i pieniędzmi. Swojego brata, księdza, poucza, by był „miłosierny wobec bliźniego i tolerancyjny względem ubogich"
(L. 81), a nowicjuszkom radzi:
Szukajcie okazji, by zadowolić [Serce Jezusa] przez praktykowanie świętej miłości, myśląc i mówiąc zawsze dobrze o naszym bliźnim, towarzysząc ubogim według naszych możliwości duchowo i materialnie, widząc w nich Jezusa Chrystusa i nie czyniąc im niczego prócz tego, co chciałybyśmy, aby nam samym było uczynione (D. 53).
Nie zapominajmy, że trzy ze swoich dawnych uczennic kieruje ona do służby chorym w szpitalu i zajmuje się zapewnieniem im właściwej formacji zakonnej. Jednakże miłość bliźniego nie powinna służyć za pretekst do zaniedbywania zadań podjętych dla Boga:
Bądźcie pokornie łagodne, łaskawe i miłosierne wo
bec (...) drogiego bliźniego, ale nie dawajcie mu niczego, co jesteście dłużne Najświętszemu Sercu naszego Pana. Miłość bliźniego powinna być bezinteresowna i po-nadnaturalna. W „ślubie doskonałości", który składa 31 października 1686 roku, Małgorzata Maria obiecuje:
Nie będę szukała przyjaźni żadnego stworzenia, chyba że Najświętsze Serce Jezusa Chrystusa pobudzi mnie do tego, bym je przyprowadziła do Jego miłości (Ślub doskonałości 13).
Już w pierwszych latach życia zakonnego Małgorzata Maria została zaproszona do modlitwy i działania, aby przywrócić miłość w swojej wspólnocie:
Na modlitwie prosiłam Go, aby mi ukazał, w jaki sposób mogę zaspokoić pragnienie miłowania Go. Dał mi poznać, że nie można Mu lepiej okazywać swej miłości, niż miłując bliźniego z miłości ku Niemu, i że powinnam zajmować się zapewnianiem im [tj. bliźnim]
zbawienia, i że trzeba mi zapomnieć o swoich sprawach i zająć się gorliwie sprawami bliźniego w moich modlitwach i we wszystkim, co będę mogła zrobić dobrego przez miłosierdzie Boże. A że nie wiedziałam, co to miało znaczyć, Pan dał mi poznać, że jest to przywrócenie miłości, której się domaga, ponieważ przez wykroczenia, jakie uczyniono przeciwko miłości, odłączono się od Niego, będącego samą miłością (S. 3).
Troska o podbudowanie bliźniego znajdzie również odzwierciedlenie w obietnicach jej „ślubu
doskonałości":
Będę uważała, aby moje czyny i słowa były chwalebne dla Boga, budujące dla mojego bliźniego i zbawienne dla mojej duszy, czyniąc mnie stałą w wiernym praktyko
waniu dobra, co do którego mój Boski Mistrz dał mi poznać, że go pragnie, i nie popełnię żadnego błędu dobrowolnie, jeżeli zdołam... (Ślub doskonałości 18).
Do swojego brata Jacques'a, proboszcza z Bois-Sainte-
Marie, kieruje rady miłości pasterskiej,
któr
e zachowują do dziś swoją aktualność:
Nie myśl, że praca nad zbawieniem dusz, które On powierzył twojej trosce, będzie dla ciebie przeszkodą w troszczeniu się o własne zbawienie; przeciwnie, w ten oto sposób zobowiążesz Jego dobroć, by ci udzieliła jak największej pomocy dla dokonania tego, chroniąc zarazem od niebezpieczeństw. Czuwaj więc troskliwie nad twym małym stadkiem i bądź mu miłosiernym ojcem, który troszczy się o wszystkie jego potrzeby duchowe.
I przede wszystkim spraw, aby twoje życie było dla twych parafian przykła
dem cnoty i roztropności, a Pan wypełni cię swoimi świętymi błogosławieństwami... Bądź łagodny i cierpliwy dla wszystkich, aby wzbudzić zaufanie u każdego, a szczególnie u ubogich, by zwracali się do ciebie w swoich potrzebach. Miej wszystkich za przyjaciół, a nikogo za wroga, jak tylko będzie to możliwe według Boga (D. 71).
Na prośbę Jezusa miłość bliźniego będzie wstawiennictwem za grzeszników. Małgorzata
Maria wielokrotnie modli się i poświęca za dusze z czyśćca, naprzykrza się Panu, aby uzyskać od Niego przebaczenie dla niektórych grzeszników (por. Aut. 100). Nauczając ją praktykowania Godziny świętej, Jezus wskazał jej celowość swojej modlitwy w Getsemani, modlitwy, z którą powinna się złączyć, żeby: „uśmierzyć Boży gniew, prosząc o miłosierdzie dla grzeszników" (Aut. 57). To samo zaproszenie Pana odnajdujemy w zapiskach z rekolekcji
w 1678 roku:
Kiedy dam ci poznać, że Boża sprawiedliwość jest na nich rozgniewana, przyjdziesz przyjąć Mnie w Komunii Świętej; a postawiwszy Mnie na tronie twojego serca, będziesz Mnie adorować, padając do mych stóp. Będziesz Mnie ofiarowywać mojemu Ojcu Przedwiecznemu, jak cię tego nauczę, aby uśmierzyć Jego sprawiedliwy gniew i skłonić Jego miłosierdzie do przebaczenia im, I nie będziesz stawiała żadnego oporu mojej woli, kiedy dam ci ją poznać, nie opierając się również poleceniom, które wydam za twoim pośrednictwem przez posłuszeństwo, ponieważ chcę, abyś Mi służyła za narzędzie, by przyciągnąć serca do mojej miłości (Ret. 78).
Świadomość grzechów bliźnich mogłaby obudzić uczucie wyższości, pogardliwe sądy, faryzejskie plotki. Tym, którym nałożyła styl życia taki jak sobie samej, Małgorzata Maria wskazuje drogę pokory i życzliwości:
Powinnyśmy być ślepe na wady bliźnich, aby nigdy o nich źle nie mówić ani ich nie osądzać (Av. 9).
Osądzajcie i oskarżajcie tylko siebie samych, a usprawiedliwiajcie zawsze innych. Mówcie zawsze o Bogu, wielbiąc Go i wychwalając, o bliźnim
- szanując go, a nigdy o sobie samych - ani dobrze, ani źle (Av. 45).
Rzeczą bardziej pożądaną niż osądzanie jest zadośćuczynienie za grzech i w tym celu należy zwrócić się do Serca Jezusowego, źródła wszelkiego zadośćuczy
nienia. Kiedy zobaczę, że popełniono wykroczenie bądź przeciwko miłości, bądź przeciwko  czemuś innemu, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu cnotę Serca przeciwstawną temu wykroczeniu, aby zadośćuczynić za nie i aby słabość mogła się dzięki temu zmienić na lepsze i nie mieć nigdy wejrzenia na czyny bliźniego, by go źle nie osądzać. Niech Bóg da  nam łaskę do tego (Autre Ret. - Inne rekolekcje).
Nie będę nigdy zasięgała informacji o przewinieniach bliźniego; a kiedy będę zmuszona, by o tym mówić zrobię to w miłości Najświętszego Serca naszego Pana i z myślą, jak bardzo cieszyłabym się, że mówi się to lub czyni wobec mnie. Kiedy zobaczę, że [bliźni] popełnia jakąś winę, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu przeciwstawną cnotę Najświętszego Serca naszego Pana, aby zadośćuczynić za tę winę (Ślub doskonałości).
Trudniej tego dokonać, gdy my sami jesteśmy dotknięci przez grzech. Miłość braterska staje się wtedy przebaczeniem: „Przebacz nam jako i my przebaczamy...". We wskazówce danej nowicjuszkom odnajdujemy echa ewangelicznej przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18,23-35):
Nie zachowujcie nigdy
żadnego chłodu wobec bliźniego, ponieważ Najświętsze Serce Jezusa Chrystusa będzie go miało tyleż samo w stosunku do was. A kiedy przywołujecie w waszej pamięci z urazą drobne przykrości, których, jak sądzicie, kiedyś doznałyście,  sprawiacie, że Pan przypomina sobie na nowo o wszystkich waszych grzechach, o których Jego miłosierdzie kazało Mu zapomnieć (D. 52).
Świadoma, że przyjęte upokorzenie lub przykrość są pożyteczniejsze dla duchowego wzrostu niż pochwały i aprobaty, Małgorzata Maria nie waha się wyciągnąć z te
go konsekwencji przeciwstawnych do mądrości tego świata...
Kochaj stale Najświętsze Serce Jezusa Chrystusa; proś Je o radę we wszelkich trudnościach, o Jego pomoc we wszystkich twoich potrzebach i wszystkim, co będziesz robiła i cierpiała. Upodobnij się w najwyższym stopniu, w jakim będziesz mogła, do Jego pokory i Jego łagodności wobec bliźniego, zwłaszcza wobec tych, do których będziesz odczuwała największą niechęć: bądź dla nich serdeczna i bardziej ustępliwa niż dla innych.
Kochaj tych, którzy cię upokarzają i dokuczają ci, ponieważ oni są bardziej pożyteczni dla twojej doskonałości niż ci, którzy ci schlebiają (Av. 22).
Popatrzę na wszystkich tych, którzy będą mnie zasmucać lub źle mówić o mnie, jak na moich najlepszych przyjaciół, i postaram się odpłacić im wszelkim dobrem i możliwymi usługami
(Ślub doskonałości 11).
Pan nie może pozostać nieczuły na wyrzeczenia tych, którzy zapominają o sobie w miłości bliźniego. Ci, którzy żyją miłością podobną do Jego miłości, mogą tylko „zdobyć Jego Serce".
Kiedy spełnicie jakiś dobry uczynek miłosierdzia w stosunku do bliźniego, znosząc go lub wybaczając mu, chwaląc go lub wyświadczając mu przysługę, będzie to tyle liter owego godnego uwielbienia Imienia, które wygrawerujecie w waszych sercach (D. 74).
Łagodność wobec bliźniego uczyni cię tolerancyjną i ustępliwą względem niego, uczynną, by świadczyć mu drobne usługi, wybaczającą mu jego błędy mimo wszelkiej niechęci, jaką możesz przy tym odczuwać, kiedy przyniesie ci to jakieś niezadowolenie, modlącą się za niego. I właśnie w ten sposób zdobędziesz Serce naszego Pana (Av. 31).
Zakończmy ten rozdział dwiema wskazówkami, których lakoniczność nie może ukryć przed
nami ani wymagania, ani wspaniałych perspektyw otwierających się przed tymi, którzy - realizując w sobie obraz Boga-Miłości - postawili całe swoje życie na Miłość. Bądźmy całkowicie dla Boga przez miłość, całkowicie dla naszych przełożonych przez poddanie i całkowicie dla naszego bliźniego przez miłość miłosierną (Av. 7).
Najbardziej miłosierna będzie najbardziej kochana (D. 55).

 
 
 
 

Wybrany tekst:
"W szkole Serca Jezusowego ze Świętą Małgorzatą Marią"
Autor O. Gerard Dufour , Wydawnictwo ORDO, Wydawnictwo Księży Sercanów

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona główna | SIOSTRA FAUSTYNA | Tajemnica Milosierdzia Bozego | Historia powstania obrazu Milosierdzia Bozego | Tajemnica Koronki do Milosierdzia Bozego | CZYSCIEC WIDZIANY PRZEZ SW. FAUSTYNE | PIEC POSTACI NABOZENSTWA DO MILOSIERDIZA BOZEGO | a. Obraz Jezusa Milosiernego. | b. Swieto Milosierdzia Bozego | c. Koronka do Milosierdzia Bozego | d. Godzina Milosierdzia | e. Szerzenie czci Milosierdzia. | SW. MALGORZATA MARIA ALACOQUE | NAJSWIETSZE SERCE PANA JEZUSA | Pomoc modlitewna duszom czysccowym | Przeslanie | Objawienia | Akt oddania | ŁAGODNY MISTRZ, KTORY UCZY POKORY | OBRAZ, KTORY WYCISKA SIE W NASZYCH SERCACH | SERCE OFIAROWANE | Miłosc Blizniego | SAKRAMENT MILOSCI | MATKA | Siostra Lucja | Tajemnica Pierwszych Sobot | wizja piekla | czas | WSPOMNIENIA Z FATIMY | MINIONY CZAS | WYDARZENIA | Regulamin | Napisz do Redakcji | Cytat Miesiąca | WASZE ARTYKULY | FILM | NIEZWYKŁE OCZY MARYI | HEROICZNY AKT MILOSCI | OBRAZ DUSZ | GREGORIANKI | RACHUNEK SUMIENIA | ODPUSTY | PODROZE | PODROZE WYBOR | LICHEN OPIS | FATIMA FOTO | LOURDES FOTO | LA SALETTE OPIS | LA SALETTE FOTO | LOURDES OPIS | LICHEN FOTO | WIKTOROWKI | SANKTUARIUM NA WIKTOROWKACH | MODLITWY | INNE MODLITWY | Hymn Ciebie Boga Wyslawiamy | MAGNIFICAT | MISERERE | LITANIE DO IMIENIA JEZUS | LITANIE DO NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO | LITANIE DO NAJDROZSZEJ KRWI CHRYSTUSOWEJ | LITANIE DO MATKI BOZEJ | LITANIE DO SWIETEGO JOZEFA | LITANIE DO WSZYSTKICH SWIETYCH | WIERZE W BOGA OJCA | Z GLEBOKOSCI WOLAM PANIE | Tajemnice Rozanca swietego | Tajemnica Koronki Milosierdzia Bozego | Drog Krzyzowa | SW. BRYGIDA | Tajemnica szczescia | Posłannictwo | sad duszy po smierci | obietnice wybór | obietnice | KATARZYNA EMMERICH | Kosciol Cierpiacy | NAGRODA I KARA W ZYCIU PRZYSZLYM | SW KATARZYNA Z GENUI | Rozprawa o Czysccu | MUZEUM DUSZ | MUZEUM WYBOR | SACRO CUORE DEL SUFFRAGIO | FOLIGNO - ODBITA SPALONA DLON | KORPORAL Z WYPALONYM SLADEM DLONI | slad wypalonego kciuka w modlitewniku. | MARIA SIMMA | M SIMMA WYBOR | Ze skrotu sprawozdania o Marii Simmie | Moje przezycia z Duszami Czysccowymi | Ogólna mapa witryny
www.pdcz.pl
przyjaciele@pdcz.pl
Copyright © 2011 - 2018 PDCZ  All Rights Reserved        www.pdcz.pl      "Przyjaciele Dusz CZyśćcowych"
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego